Old KLM Meter Replacement

જાહેર સૂચના


વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા ગેસ પાઇપલાઇન ધરાવતા ગ્રાહકો ને જણાવવાનું કે હાલ વડોદરા ગેસ લિમિટેડ દ્વારા ગેસ કનેક્શન માં લાગેલ જૂના મીટર ની જગ્યા એ નવા મીટર બદલવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. હાલમાં મીટર વિનામુલ્યે બદલી આપવામાં આવનાર છે. જેથી તમામ ગેસ ધારકો ને જણાવવાનું કે આવેલ વ્યક્તિ/કોન્ટ્રાકટર ને સાથ સહકાર આપવા વિનંતી છે.


વધારાની કોઈ પણ પ્રકાર ની જાણકારી માટે આપેલ ટેલી. નં. ૧૮૦૦૨૩૩૬૦૪૮, ૦૨૬૫ – ૨૩૪૪૬૧૮/૨૫૮૦૬૧૦ ઉપર સંપર્ક કરવો અથવા VGL website https://www.vgl.co.in ઉપર આપેલ સદર વિસ્તાર ના ઈજનેર ને ફોન કરી માહિતી મેળવી શકાય